CNC控制盒模型(ID:430206)

2021-05-14 03:05:21发布

# 文件名称 文件大小
1 +_6-24V.sldasm 47.50K
2 0000-00075415(1).sldprt 104.50K
3 0000-00189079(1).sldprt 69.50K
4 1176890480.sldasm 47.50K
5 1176890616.sldasm 47.50K
6 1176890752.sldasm 47.50K
7 1176890888.sldasm 47.50K
8 1176891024.sldasm 47.50K
9 1176891160.sldasm 47.50K
10 1176891296.sldasm 47.50K
11 1176891432.sldasm 47.50K
12 1176891568.sldasm 47.50K
13 1176891704.sldasm 47.50K
14 1176891840.sldasm 47.50K
15 1176891976.sldasm 47.50K
16 1176892112.sldasm 47.50K
17 1176892248.sldasm 47.50K
18 1176892384.sldasm 47.50K
19 1176892520.sldasm 47.50K
20 1176892656.sldasm 47.50K
21 1503_000 (1).sldasm 41.50K
22 1503_000_DC(1).sldprt 114.50K
23 1503_000_G(1).sldprt 310.00K
24 1503_000_ST(1).sldprt 89.50K
25 1XXX_VV(1).sldprt 85.00K
26 3302W003.sldasm 47.00K
27 3302_SUBSTR.sldprt 128.50K
28 5151069f.sldprt 136.50K
29 743847152.sldasm 47.50K
30 743847560.sldasm 47.50K
31 743847696.sldasm 47.50K
32 743847968.sldasm 47.00K
33 743848104.sldasm 47.00K
34 743848376.sldasm 47.50K
35 743848512.sldasm 47.00K
36 743849056.sldasm 47.50K
37 743849192.sldasm 47.50K
38 743849600.sldasm 47.00K
39 743849736.sldasm 47.00K
40 743849872.sldasm 47.00K
41 743850144.sldasm 47.50K
42 743850416.sldasm 47.50K
43 743850688.sldasm 47.50K
44 743850824.sldasm 47.50K
45 743851776.sldasm 47.50K
46 743851912.sldasm 47.50K
47 743860480.sldasm 47.50K
48 762-18_002 QUALTEK.sldprt 1.56M
49 784163472.sldasm 47.00K
50 849161416.sldasm 47.50K
51 849161688.sldasm 47.50K
52 849161824.sldasm 47.50K
53 849161960.sldasm 47.50K
54 849162096.sldasm 47.50K
55 849163048.sldasm 47.50K
56 849163184.sldasm 47.50K
57 849163456.sldasm 47.50K
58 849163592.sldasm 47.50K
59 849163728.sldasm 47.50K
60 849163864.sldasm 47.50K
61 849165496.sldasm 47.50K
62 849165632.sldasm 47.50K
63 849166856.sldasm 47.50K
64 849166992.sldasm 47.50K
65 849168080.sldasm 47.50K
66 849168216.sldasm 47.50K
67 849168896.sldasm 47.00K
68 849169168.sldasm 47.00K
69 849169304.sldasm 47.50K
70 849169848.sldasm 47.50K
71 849169984.sldasm 47.50K
72 849170936.sldasm 47.50K
73 849182360.sldasm 47.50K
74 849182904.sldasm 47.50K
75 849183040.sldasm 47.50K
76 849183176.sldasm 47.50K
77 849183312.sldasm 47.50K
78 849183448.sldasm 47.50K
79 849183584.sldasm 47.50K
80 849183720.sldasm 47.50K
81 849183856.sldasm 47.50K
82 849183992.sldasm 47.50K
83 849184128.sldasm 47.50K
84 849184264.sldasm 47.50K
85 849184400.sldasm 47.50K
86 849184536.sldasm 47.50K
87 849184672.sldasm 47.50K
88 849184808.sldasm 47.50K
89 849184944.sldasm 47.50K
90 849185080.sldasm 47.50K
91 849185216.sldasm 47.50K
92 849185352.sldasm 47.50K
93 849185488.sldasm 47.50K
94 849185624.sldasm 47.50K
95 849185760.sldasm 47.50K
96 849186032.sldasm 47.50K
97 849186168.sldasm 47.50K
98 849186304.sldasm 47.50K
99 849186440.sldasm 47.50K
100 849186576.sldasm 47.50K
101 849186712.sldasm 47.50K
102 849186848.sldasm 47.50K
103 849186984.sldasm 47.50K
104 914416544.sldasm 47.00K
105 A165E_02.sldprt 74.00K
106 A165E_S.sldasm 83.50K
107 A165E_S_02.sldasm 83.50K
108 A165E_S_BASE.sldprt 199.00K
109 A165E_S_NUTS.sldprt 64.00K
110 Adaptor 26x.sldasm 57.00K
111 ADC.sldasm 59.50K
112 Ax+.sldasm 47.50K
113 Ax.sldasm 68.50K
114 Board.sldprt 139.00K
115 c-0215079-04-v-3d.sldprt 190.50K
116 c-0215079-10-v-3d.sldprt 390.50K
117 C1.sldasm 51.00K
118 C10.sldasm 51.00K
119 C101.sldasm 52.50K
120 C108.sldasm 51.00K
121 C109.sldasm 51.00K
122 C11.sldasm 51.00K
123 C110.sldasm 51.00K
124 C111.sldasm 51.00K
125 C112.sldasm 51.00K
126 C113.sldasm 51.00K
127 C114.sldasm 51.00K
128 C115.sldasm 56.50K
129 C116.sldasm 56.00K
130 C117.sldasm 51.00K
131 C118.sldasm 51.00K
132 C119.sldasm 51.00K
133 C12.sldasm 51.00K
134 C120.sldasm 51.00K
135 C121.sldasm 51.00K
136 C122.sldasm 51.00K
137 C123.sldasm 51.00K
138 C124.sldasm 51.00K
139 C125.sldasm 51.00K
140 C13.sldasm 51.00K
141 C14.sldasm 51.00K
142 C15.sldasm 56.00K
143 C16.sldasm 51.00K
144 C17.sldasm 51.00K
145 C18.sldasm 51.00K
146 C19.sldasm 51.00K
147 C2.sldasm 51.00K
148 C20.sldasm 51.00K
149 C21.sldasm 51.00K
150 C22.sldasm 51.00K
151 C23.sldasm 51.00K
152 C24.sldasm 51.00K
153 C25.sldasm 51.00K
154 C26.sldasm 51.00K
155 C27.sldasm 51.00K
156 C28.sldasm 51.00K
157 C29.sldasm 56.00K
158 C3.sldasm 51.00K
159 C30.sldasm 51.00K
160 C31.sldasm 51.00K
161 C32.sldasm 51.00K
162 C33.sldasm 56.00K
163 C34.sldasm 51.00K
164 C35.sldasm 51.00K
165 C36.sldasm 51.00K
166 C37.sldasm 51.00K
167 C38.sldasm 51.00K
168 C39.sldasm 56.00K
169 C4.sldasm 51.00K
170 C40.sldasm 51.00K
171 C41.sldasm 51.00K
172 C42.sldasm 51.00K
173 C43.sldasm 56.00K
174 C44.sldasm 51.00K
175 C45.sldasm 51.00K
176 C46.sldasm 51.00K
177 C47.sldasm 51.00K
178 C48.sldasm 51.00K
179 C49.sldasm 51.00K
180 C5.sldasm 51.00K
181 C50.sldasm 51.00K
182 C51.sldasm 51.00K
183 C52.sldasm 56.00K
184 C53.sldasm 51.00K
185 C54.sldasm 51.00K
186 C55.sldasm 56.00K
187 C56.sldasm 51.00K
188 C57.sldasm 51.00K
189 C58.sldasm 51.00K
190 C59.sldasm 56.00K
191 C6.sldasm 51.00K
192 C60.sldasm 51.00K
193 C61.sldasm 51.00K
194 C62.sldasm 51.00K
195 C63.sldasm 51.00K
196 C64.sldasm 51.00K
197 C65.sldasm 51.00K
198 C66.sldasm 51.00K
199 C67.sldasm 51.00K
200 C68.sldasm 51.00K
201 C69.sldasm 51.00K
202 C7.sldasm 51.00K
203 C70.sldasm 51.00K
204 C71.sldasm 51.00K
205 C72.sldasm 51.00K
206 C73.sldasm 51.00K
207 C74.sldasm 51.00K
208 C75.sldasm 51.00K
209 C76.sldasm 51.00K
210 C77.sldasm 51.00K
211 C78.sldasm 51.00K
212 C79.sldasm 51.00K
213 C8.sldasm 51.00K
214 C80.sldasm 51.00K
215 C81.sldasm 51.00K
216 C82.sldasm 51.00K
217 C83.sldasm 51.00K
218 C84.sldasm 51.00K
219 C85.sldasm 51.00K
220 C86.sldasm 51.00K
221 C87.sldasm 51.00K
222 C88.sldasm 51.00K
223 C89.sldasm 51.00K
224 C9.sldasm 51.00K
225 C92.sldasm 51.00K
226 C95.sldasm 51.00K
227 C97.sldasm 51.00K
228 C99.sldasm 51.00K
229 CNC控制盒设计模型.SLDASM 3.94M
230 contact01-USB_BF_TH___.sldprt 97.00K
231 contact02-USB_BF_TH___.sldprt 95.00K
232 CP E SNT 250W 24V 10.5A.sldprt 166.00K
233 Cylinder.sldprt 61.50K
234 Cylinder_1.sldprt 61.50K
235 D1.sldasm 47.50K
236 D2.sldasm 47.50K
237 D3.sldasm 47.50K
238 D4.sldasm 47.50K
239 D5.sldasm 47.50K
240 DC_DC1.sldasm 47.50K
241 DIN 125 - A 2.2.sldprt 62.00K
242 DIN 125 - A 2.7.sldprt 62.00K
243 DIN 125 - A 3.2.sldprt 62.00K
244 DIN 6798 - J 2.7.sldprt 81.00K
245 DIN 6798 - J 3.2.sldprt 81.00K
246 DIN 7985 (H) - M2.5x10-H.sldprt 82.00K
247 DIN 7985 (Z) - M3x6-Z.sldprt 73.50K
248 DIN 921 - M3 x 8.sldprt 66.50K
249 DIN EN ISO 4032 - M2.5.sldprt 67.50K
250 DIN EN ISO 4032 - M2.sldprt 67.50K
251 DIN EN ISO 4032 - M3.sldprt 67.50K
252 DIN EN ISO 7045 - M2 x 12 - 4.8 - H.sldprt 78.50K
253 DIN EN ISO 7045 - M2.5 x 12 - 4.8 - H.sldprt 79.00K
254 DIN EN ISO 7045 - M3 x 20 - 4.8 - H.sldprt 80.00K
255 ENC.sldasm 59.50K
256 eSTOP.sldasm 47.50K
257 ETH1.sldasm 57.00K
258 euchner_ekvm20_06x_4mzjmlkvs8ypb0xp9qo7ais9v.sldprt 112.50K
259 EXT-USB.sldasm 54.00K
260 ExtBus.sldasm 55.00K
261 Extruded.sldprt 105.00K
262 Extruded_1.sldprt 105.00K
263 Extruded_10.sldprt 105.00K
264 Extruded_11.sldprt 105.00K
265 Extruded_12.sldprt 104.50K
266 Extruded_13.sldprt 105.00K
267 Extruded_14.sldprt 105.00K
268 Extruded_15.sldprt 105.00K
269 Extruded_16.sldprt 105.00K
270 Extruded_17.sldprt 105.00K
271 Extruded_18.sldprt 104.50K
272 Extruded_19.sldprt 105.00K
273 Extruded_2.sldprt 105.00K
274 Extruded_20.sldprt 67.00K
275 Extruded_21.sldprt 105.00K
276 Extruded_22.sldprt 105.00K
277 Extruded_23.sldprt 105.00K
278 Extruded_24.sldprt 105.00K
279 Extruded_25.sldprt 105.00K
280 Extruded_26.sldprt 105.00K
281 Extruded_27.sldprt 105.00K
282 Extruded_28.sldprt 105.00K
283 Extruded_29.sldprt 105.00K
284 Extruded_3.sldprt 105.00K
285 Extruded_30.sldprt 105.00K
286 Extruded_31.sldprt 105.00K
287 Extruded_32.sldprt 104.50K
288 Extruded_33.sldprt 105.00K
289 Extruded_34.sldprt 105.00K
290 Extruded_35.sldprt 105.00K
291 Extruded_36.sldprt 105.00K
292 Extruded_37.sldprt 105.00K
293 Extruded_38.sldprt 105.00K
294 Extruded_39.sldprt 105.00K
295 Extruded_4.sldprt 105.00K
296 Extruded_40.sldprt 105.00K
297 Extruded_41.sldprt 105.00K
298 Extruded_42.sldprt 105.00K
299 Extruded_43.sldprt 104.50K
300 Extruded_44.sldprt 105.00K
301 Extruded_45.sldprt 105.00K
302 Extruded_46.sldprt 105.00K
303 Extruded_47.sldprt 104.50K
304 Extruded_48.sldprt 105.00K
305 Extruded_49.sldprt 104.50K
306 Extruded_5.sldprt 105.00K
307 Extruded_50.sldprt 105.00K
308 Extruded_51.sldprt 105.00K
309 Extruded_52.sldprt 105.00K
310 Extruded_53.sldprt 105.00K
311 Extruded_54.sldprt 105.00K
312 Extruded_55.sldprt 104.50K
313 Extruded_56.sldprt 105.00K
314 Extruded_57.sldprt 105.00K
315 Extruded_58.sldprt 105.00K
316 Extruded_59.sldprt 105.00K
317 Extruded_6.sldprt 105.00K
318 Extruded_60.sldprt 105.00K
319 Extruded_61.sldprt 105.00K
320 Extruded_62.sldprt 105.00K
321 Extruded_63.sldprt 105.00K
322 Extruded_64.sldprt 104.50K
323 Extruded_65.sldprt 105.00K
324 Extruded_66.sldprt 67.00K
325 Extruded_67.sldprt 105.00K
326 Extruded_68.sldprt 105.00K
327 Extruded_69.sldprt 105.00K
328 Extruded_7.sldprt 105.00K
329 Extruded_70.sldprt 104.50K
330 Extruded_71.sldprt 105.00K
331 Extruded_72.sldprt 67.00K
332 Extruded_73.sldprt 67.00K
333 Extruded_74.sldprt 105.00K
334 Extruded_75.sldprt 67.00K
335 Extruded_76.sldprt 105.00K
336 Extruded_77.sldprt 105.00K
337 Extruded_78.sldprt 105.00K
338 Extruded_79.sldprt 105.00K
339 Extruded_8.sldprt 105.00K
340 Extruded_80.sldprt 105.00K
341 Extruded_81.sldprt 105.00K
342 Extruded_82.sldprt 105.00K
343 Extruded_83.sldprt 105.00K
344 Extruded_84.sldprt 105.00K
345 Extruded_85.sldprt 105.00K
346 Extruded_86.sldprt 105.00K
347 Extruded_87.sldprt 105.00K
348 Extruded_88.sldprt 64.00K
349 Extruded_89.sldprt 105.00K
350 Extruded_9.sldprt 105.00K
351 F1.sldasm 51.00K
352 F2.sldasm 51.00K
353 Fan 40x40x10 24 VDC.sldprt 152.00K
354 FIL1.sldasm 47.50K
355 housing-USB_BF_TH___.sldprt 130.50K
356 IC1.sldasm 47.50K
357 IC100.sldasm 47.50K
358 IC11.sldasm 47.50K
359 IC12.sldasm 47.50K
360 IC13.sldasm 47.50K
361 IC14.sldasm 47.50K
362 IC15.sldasm 47.50K
363 IC16.sldasm 47.50K
364 IC17.sldasm 47.50K
365 IC2.sldasm 47.50K
366 IC3.sldasm 47.50K
367 IC4.sldasm 47.50K
368 IC5.sldasm 47.50K
369 IC6.sldasm 47.50K
370 IC7.sldasm 47.50K
371 IC8.sldasm 47.50K
372 IC9.sldasm 47.50K
373 重复_L1.sldasm 51.00K
374 L3.sldasm 51.00K
375 L4.sldasm 51.00K
376 L5.sldasm 51.00K
377 L6.sldasm 51.00K
378 L7.sldasm 47.50K
379 L79.sldasm 51.00K
380 LCD 16x2 GDM1602K.sldprt 856.00K
381 LCD.sldasm 64.00K
382 LightPipe1.sldasm 47.50K
383 MOTOR1.sldasm 59.50K
384 MOTOR2.sldasm 59.50K
385 MOTOR3.sldasm 59.50K
386 MOTOR4.sldasm 59.50K
387 MOTOR5.sldasm 59.50K
388 MOTOR6.sldasm 59.50K
389 MOTOR7.sldasm 59.50K
390 MOTOR8.sldasm 59.50K
391 msb02001.sldprt 112.50K
392 msb03001.sldprt 129.00K
393 msb04001.sldprt 145.50K
394 msd12004.sldprt 364.50K
395 NCL116-1.sldprt 62.00K
396 NCL117-1.sldprt 77.50K
397 NCL118-1.sldprt 62.00K
398 NCL119-1.sldprt 62.00K
399 NeSt.sldasm 53.50K
400 OC1.sldasm 83.50K
401 OC2.sldasm 83.50K
402 OC3.sldasm 83.50K
403 OC4.sldasm 83.50K
404 OpC1.sldasm 47.50K
405 PAR1.sldasm 73.50K
406 PENDANT.sldasm 73.50K
407 PENDANT26 pin.sldasm 74.00K
408 PoExtension2.sldasm 47.50K
409 PoKeys57CNC.sldasm 385.00K
410 PoStep2532.sldasm 55.50K
411 PoStep2532Board.sldprt 1.26M
412 Power Supply 5V 5A.sldprt 123.00K
413 Print 26.sldprt 400.00K
414 PWR.sldasm 83.50K
415 Q1.sldasm 47.50K
416 Q2.sldasm 47.50K
417 Q3.sldasm 47.50K
418 重复_R1.sldasm 47.50K
419 R10.sldasm 51.00K
420 R100.sldasm 51.00K
421 R101.sldasm 51.00K
422 R108.sldasm 51.00K
423 R109.sldasm 51.00K
424 R11.sldasm 47.50K
425 R110.sldasm 51.00K
426 R111.sldasm 47.50K
427 R112.sldasm 47.50K
428 R114.sldasm 47.50K
429 R115.sldasm 47.50K
430 R117.sldasm 51.00K
431 R118.sldasm 51.00K
432 R119.sldasm 51.00K
433 R12.sldasm 51.00K
434 R120.sldasm 51.00K
435 R121.sldasm 51.00K
436 R122.sldasm 51.00K
437 R13.sldasm 47.50K
438 R14.sldasm 47.50K
439 R15.sldasm 47.50K
440 R16.sldasm 47.50K
441 R17.sldasm 47.50K
442 R18.sldasm 51.00K
443 R19.sldasm 47.50K
444 重复_R2.sldasm 47.50K
445 R20.sldasm 47.50K
446 R21.sldasm 47.50K
447 R22.sldasm 47.50K
448 R23.sldasm 47.50K
449 R24.sldasm 47.50K
450 R25.sldasm 47.50K
451 R26.sldasm 47.50K
452 R27.sldasm 47.50K
453 R28.sldasm 47.50K
454 R29.sldasm 51.00K
455 重复_R3.sldasm 47.50K
456 R30.sldasm 51.00K
457 R31.sldasm 51.00K
458 R32.sldasm 51.00K
459 R33.sldasm 51.00K
460 R34.sldasm 51.00K
461 R35.sldasm 47.50K
462 R36.sldasm 51.00K
463 R37.sldasm 51.00K
464 R38.sldasm 51.00K
465 R39.sldasm 51.00K
466 重复_R4.sldasm 47.50K
467 R40.sldasm 51.00K
468 R41.sldasm 51.00K
469 R42.sldasm 51.00K
470 R43.sldasm 51.00K
471 R44.sldasm 51.00K
472 R45.sldasm 51.00K
473 R46.sldasm 51.00K
474 R48.sldasm 47.50K
475 R49.sldasm 51.00K
476 重复_R5.sldasm 51.00K
477 重复_R6.sldasm 47.50K
478 重复_R7.sldasm 47.50K
479 重复_R8.sldasm 47.50K
480 R82.sldasm 51.00K
481 R9.sldasm 51.00K
482 R91.sldasm 51.00K
483 R97.sldasm 51.00K
484 R98.sldasm 51.00K
485 R99.sldasm 51.00K
486 RE1.sldasm 83.50K
487 RE2.sldasm 83.50K
488 rear_shell-USB_BF_TH___.sldprt 115.50K
489 REL.sldasm 47.50K
490 Rel1.sldasm 54.00K
491 Rel2.sldasm 54.00K
492 Right anlge RJ45 adapter.sldprt 79.00K
493 RND 205-EK254-2.54-03P_3D.sldprt 237.00K
494 RND 205-EK254-2.54-10P_step.sldprt 616.00K
495 重复_shell-USB_BF_TH___.sldprt 267.00K
496 Spindle.sldasm 47.50K
497 SSR1.sldasm 83.50K
498 SSR2.sldasm 83.50K
499 SSRout.sldasm 47.50K
500 STATUS.sldasm 83.50K
501 SW3dPS-SOD-323.sldprt 86.00K
502 T1.sldasm 47.50K
503 T2.sldasm 47.50K
504 T3.sldasm 47.50K
505 T99.sldasm 47.50K
506 USB-B-S-X-X-TH.sldasm 57.50K
507 重复_USB.sldasm 83.00K
508 USBPNLBFBM1.sldprt 75.00K
509 USC.sldasm 83.50K
510 Vout.sldasm 47.50K

发布者

新生

创作: 426| 粉丝: 2

加入日期:2021-01-06

关注 私信

模型信息

图纸格式: sldasm,sldprt
文件大小: 14.11M
所需金币: 0.00
上传时间: 2021-05-14
软件版本: SOLIDWORKS 2010
是否可编辑: 可修改,包括参数

图纸简介

3.236.117.38

版权特别说明

会员在本站下载的原创作品,只拥有作品的使用权,著作权归原作者所有,未经合法授权,会员不得以任何形式发布、传播、复制、转售该作品。特别不得擅自以懒石网的名义发布、复制、转售所下载的作品,由此给本站造成损害,本站将依法追究其相关法律责任。

0